Satsingsområde

Satsingsområde 2023-2025

Vi har valgt et nytt satsingsområde for vår barnehage:   

Lek som arena for inkludering og styrking av sosial kompetanse

 

Dette bygger både på vårt tidligere satsingsområde - en innholdsrik verktøykasse og fra prosjektet: Inkluderedne barnehage-og skolemiljø.

Kompetansen skal barna oppnå i relasjoner og samspill med hverandre og med voksne.                  Sosial kompetanse består av fem hovedområder:

- Empati og rolletaking

- Prososial atferd                                                                                                           

- Selvkontroll

- Selvhevdelse

- Lek, glede og humor

Sosial kompetanse er en forutsetning for å fungere godt sammen med andre. Alle barn skal erfare å være betydningsfulle for fellesskapet og å være i positivt samspill med andre barn og voksne. Vi ønsker at barna i Raketten skal utvikle seg til å bli sosialt kompetente individer, slik at de kan fungere best mulig i alle relasjoner. For å oppnå dette må de voksne være bevisst sin rolle som modeller og veieldere for barna. Barnehagen skal aktivt legge til rette for utvikling av vennskap og sosialt fellesskap. 

Selvfølelsen til barnet skal støttes samtidig skal de få hjelp til å mestre balansen mellom å ivareta egne behov ogdet å ta hensyn tilandres behov. Vi vil at barna skal opplveve at Raketten er et trygt og godt sted å være. 

For å oppnå dette, vil vi jobbe med å organisering av leken, både inne-og ute for at hver og en på sine premisser skal være aktiv deltaker. Fokusområdene vi har valgt er sosial ferdighetstrening i lek, vennskap og gode relasjonerog hvordan barna kan få gode opplevelser i leken. I praksis vil dette komme til uttrykk i formelle og uformelle læringssituasjoner,leken, samt relasjoner og konflikthåndtering.

I dette arbeidet vil vi bruke lekegrupper, fokusere mer på barns medvirkning og egen hverdag og bruk av barnesamtaler. Det er i dette arbeidet også viktig med et aktivt, enagsjerende og inkluderende persoanle. Vi voksne ønsker å være bevisst på vår rolle som modeller for barna.Vennskap bidrar til en følelse av deltakelse og fellesskap som igjen bidrar til positiv selvfølelse.

Personalet må ha et felles grunnsyn og holdninger i forhold til syn på barn, barns innvirkning på egen hverdag og hvordan vi kan ta imot barns initiativ på en god og inkluderende måte.Dette er et prioritert område vi jobber med i Raketten.

Vi bruker personalmøter til teorigjennomgang og drøftinger i personalgruppen. Vi har allerede hatt teorigjennomgang fra flere fagbøker skrevet av bl.a. Terje Melaas og Kari Pape. På avdelingsmøter har vi jevnlige refleksjoner av observasjoner som fokuserer på barns lekekompetanse og samspill mellom barn/barn og barn/voksne. Dette har bl.a. ført til en god start på felles holdninger og verdier i personalgruppen - som igjen er med på å danne en felles pedagogisk plattform.

Organisering av lekemiljø.                                                                                              Tilrettelegging med utg.pkt.i det fysiske miljøet.

For å fremme barns lek og innspirere til ulike typer lek, er organisering av lekemiljøet inne og ute viktige aspekter for å gi barna rom og muligheter for utvikling av lekeferdigheter.  Derfor er det naturlig å tenke hvordan en organsierer det fysiske miljøet for å skape ulike lekesoner for barna. Sonene blir utviklet gjennom nøye observasjoner over barnas lekemønster og interesser, hvor de foretrekker å oppholde seg og hvilke muligheter sonen kan tilby. Sonene er også ment for å skjerme barns lek gjennom sted, rom og materialer. Vi legger også tilrette lekemiljø, ved å legge frem ulikt lekemateriell som kan innspirere til lek. 

Raketten har nulltoleranse for mobbing. Vi ser at mobbing som negative handlinger, utført over tid, og i relasjoner hvor maktforholdet har vært ujevnt. For å forrebygge mobbing jobber vi målrettet for at alle barn skal bli inkludert i lek og fellesskap, sosial kompetanse, åpent samarbeid mellom barnehage og foreldre, gode relasjoner og positivt samspill mellom barna, felles forståeklse og holdninger i perosnalgruppen. Personalet har i samarbeid med foreldrene utarbeidet et manifest mot mobbing og utestengelse. Manifestet sier at foreldrene og personalet har et felles ansvar for at mobbing ikke s kal utvikles og tolereres. Egersund kommune har utarbeidet en egen handlingsplan mot krenkende atferd og mobbing i barnehagen. Den er retningsgivende for alle barnehagene i komunen. 

I Raketten vil vi at alle skal oppleve vennskap, fellesskap og skal føle seg verdsatt og sett.

I Raketten skal barn ha en trygg,omsorgsfull og god barndom som bygger på gjensifig respekt mellom mennesker

 

Aktuelle fokusomårder som vi vil vektlegge i satsingsområdet:

- Sosial ferdighetstrening i leken

- Sosial komepotanse 

- vennskap og gode relasjoner

- Aktive, engasjerte og delaktige voksne

- Hvordan få gode opplevelser i barnehagen

- Lekegrupper med fokus på bevisttgjøring og inkludering

- Barns medvirkning

- Oragnisering av lekemiljø

 

Personalet vil i dette arbeidett jobbe med:

- Teorifornakring

- Dialogspill

- Reflekterende team

- Reølasjons komepatsne i barnehagen