Rammeplan for barnehagen

 

 

RAMMEPLANEN

Rammeplanen er et statlig dokument fastsatt av Kunnskapsdepartementet. Rammeplanen gir daglig leder, pedagogiske ledere og resten av personalet en forpliktende ramme for planlegging, gjennomføring og vurdering av barnehagens virksomhet.

Rammeplanen er derfor Rakettens overordnede arbeidsredskap.

Rammeplanen definerer syv fagområder, og for å sikre barna et allsidig innhold i barnehagen skal alle barn være innom de syv fagområdene i løpet av et år. Vektleggingen av de ulike fagområdene vil variere, og oppleggene må tiltrettelegges ut fra det enkelte barn, gruppen og deres interesser.

Kommunikasjon, Språk og Tekst
Bøker er alltid tilgjengelig for barna. I tillegg bruker vi mye fortellinger, høytlesning, rim og regler. Vi har ukentlig språkklubb og språksamlinger.

Kropp, Bevegelse, Mat og Helse
Begge avdelingene har en fast turdag der bevegelse og opplevelse er viktige stikkord. I tillegg benytter vi oss av gymsal og svømming for de eldste. Vi har utfordrende ute og innelek. Barnehagen legger også stor vekt på et sunt kosthold og tannpuss.

Kunst, Kultur og Kreativitet
Vi legger til rette for at barna skal kunne uttrykke seg ved hjelp av sine kunstneriske evner ved hjelp av ulike formingsmaterialer. Det er viktig for oss å videreføre kulturskatten og ta vare på de tradisjonene vi har.

Natur, Miljø og Teknologi
Vi har som nevnt en fast turdag i uka. På turstedet leter vi etter planter og dyr og følger med på hva som skjer i naturen gjennom alle årstidene. Vi vil også legge vekt på at barna skal få mer erfaring med tekniske leker og teknikk i hverdagen.

Etikk, Religion og Filosofi
Vi gir barna kjennskap til de kristne høytidene jul og påske. De kristne grunnverdiene som f.eks. respekt og toleranse er viktige verdier som vi ønsker å lære barna gjennom det daglige arbeidet.

Nærmiljø og Samfunn
Barnemedvirkning er et område vi arbeider med. Barna skal merke at de er en del av fellesskapet og at de kan være med å påvirke det samfunnet de lever i. Vi bruker nærmiljøet vårt aktivit, og gjør oss kjent der.

Antall, Rom og Form
Vi tar i bruk tall og former i det daglige arbeidet. Lek med forskjellige måleredskaper, tall og former og bruk av matematiske begreper er noe vi jobber med.