Vedtekter for Raketten

Barnehagevedtekter for Andelslaget Raketten Barnehage SA

1      Navn og formål        

Andelslagets navn er Raketten Barnehage SA. Andelslaget er et økonomisk foretak, organisert som et andelslag med vekslende kapital og medlemstall.

Andelslagets formål er å eie og drive barnehage i Eigersund til beste for andelshavere. Virksomheten har et ideelt (ikke økonomisk) formål. Virksomheten skal drives i samsvar med de til enhver tid gjeldende lover og forskrifter for barnehagevirksomhet. Eventuelle overskudd i laget skal nyttes til drift av barnehagen.

Barnehagen skal drives i samsvar med :

-      Lov om barnehager og de av Kunnskapsdepartementet til enhver tid fastsatte forskrifter og retningslinjer

-      Rammeplan for barnehagen

-      Vedtak Vedtekter for Andelslaget Raketten barnehage SA

-      Årsplan for barnehagen

-      Lov m internkontroll og barnehagens egne sikkerhets/internkontrollrutiner

-      Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler

-      Forskrift om sikkerhet ved lekeplassu

2      Foreldreråd

Foreldrerådet skal fremme fellesinteressene til foreldrene og bidra til at samarbeidet mellom barnehagen og foreldregruppen skaper et godt barnehagemiljø.

 1. Foreldrerådet består av foreldrene/foresatte til alle barna i barnehagen.
 2. Foreldrerådet velger 2 foreldrerepresentanter til Samarbeidsutvalget.
 3. Foreldrerådet skal bli forelagt og har rett til å uttale seg i saker av viktighet for foreldrenes forhold til barnehagen.
 4. Barnehagens daglige leder har ansvaret for å innkalle til det første foreldrerådet i barnehageåret.
 5. Foreldreråd holdes minst en gang i året – gjerne i forbindelse med årsmøtet.
 6. Ved avstemming i foreldrerådet gis det en stemme for hvert barn, og alminnelig flertallsvedtak gjelder.

Det føres egen protokoll for foreldrerådet, som skal inneholde de uttalelser/vedtak som foreldrerådet har fattet. Tid og sted for møtene skal gå fram av protokollen, likeså stemmefordeling og uenighet som kreves protokollført. Foreldrerådets referent signerer protokollen. Protokollen er tilgjengelig kun for foreldrerådets medlemmer, styret, daglig leder, og de personer foreldrerådet gir tilgang.

3      Foreldremøter

Det skal avholdes minst 2 foreldremøter i året. Daglig leder har ansvar for innkalling og gjennomføring.

4      Samarbeidsutvalgets sammensetning, myndighet, m.v.

Samarbeidsutvalget (SU) skal være et rådgivende, kontaktskapende og samordnende organ. Utvalget skal særlig være med på å drøfte barnehagens ideelle grunnlag, og arbeide for å fremme kontakt mellom barnehagen og lokalsamfunnet.

 1. Samarbeidsutvalget skal forelegges saker og har rett til å uttale seg i saker som er av viktighet for barnehagens innhold, virksomhet og forholdet til foreldrene. Slike saker er blant annet forslag til budsjett, driftsendringer, utnyttelse av ute- og innearealer, årsplanarbeid, planlegging og gjennomføring av foreldremøter, m.m.
 1. Samarbeidsutvalget skal jobbe for å engasjere og inkludere alle foreldre/ foresatte, for eksempel gjennom ulike arrangementer og møter. SU forespør og velger komité for juletrefest- og 17.maikomité.
 1. Saker som gjelder ansettelser, opptak av barn og lignende, skal ikke behandles av samarbeidsutvalget.
 1. Samarbeidsutvalget skal ha 6 medlemmer. Foreldrerådet, de ansatte og eieren velger to representanter til samarbeidsutvalget. Daglig leder er fast sekretær for SU.
 1. Andelslaget avgjør selv om det som eier skal delta med representanter i utvalget og eventuelt hvem. Eier kan ikke stille med flere representanter enn foreldrene/de ansatte har.
 1. Samarbeidsutvalget konstituerer seg selv, og velger selv sin leder. Som samarbeidsutvalgets vedtak gjelder det som flertallet av de møtende har stemt for. Ved stemmelikhet gjelder det som lederen har stemt for. Er lederen ikke tilstede, gjelder det som møtelederen har stemt for.
 1. Møter i samarbeidsutvalget holdes etter en plan fastsatt av samarbeidsutvalget, og for øvrig når samarbeidsutvalgets leder finner det nødvendig.

Det føres egen protokoll for samarbeidsutvalget som skal inneholde de vedtak samarbeidsutvalget har fattet vedrørende andelslaget. Tid og sted for møtene skal gå fram av protokollen, likeså stemmefordeling og uenighet som kreves protokollført. Samarbeidsutvalgets medlemmer signerer protokollen. Protokollen er tilgjengelig kun for samarbeidsutvalgets medlemmer, styret, daglig leder, og de personer samarbeidsutvalget gir tilgang.

5      Opptaksmyndighet

Det søkes om plass i barnehagen på fastlagt skjema for samordnet opptak, Egersund kommune. Daglig leder foretar opptak av barn i barnehagen. Styret kan endre denne bestemmelsen.

6      Opptakskriterier

Barnehagen er åpen for barn fra 6 måneder. Barn som er tildelt fast plass, får beholde plassen til utgangen av barnehageåret det år barnet fyller 6 år.

Ved opptak av barn skal det legges vekt på at gruppesammensetningen med hensyn til alder, kjønn og barn med særskilte behov blir så god som mulig, slik at barnehagens formålsparagraf ivaretas på en skikkelig måte.

Ved opptak skal følgende kriterier følges:

A)  Iht. barnehageloven § 13 har barn med nedsatt funksjonsevne og barn som det er fattet vedtak om etter lov om barneverntjenester §§ 4-12 og 4-4 annet og fjerde ledd, rett til prioritet ved opptak i barnehage.

B)  Søsken av barn hvis foreldre har flest personlige andeler i barnehagen. Der søkere stiller likt i forhold til antall andeler, prioriteres søkere med lengst sammenhengende ansiennitet.

C)  Daglig leder kan gi ansatte fortrinnsrett ved opptak av barn, dersom dette er viktig for å få besatt stillinger.

D ) Dersom det er igjen ledige plasser i barnehagen etter at pkt A,B og C er oppfylt, kan barnehagen ta inn søsken av barn i barnehagen som er flyttet til annen kommune etter at barnet begynte i barnehagen.

     Når det gjelder kommunale plasser, vil kommunen kunne bestemme hvem som skal tas inn på disse plassene dersom det passer i forhold til gruppesammensetning.

Styret kan endre denne bestemmelsen.

7      Opptaksperiode og oppsigelsesfrist

Opptak av barn skjer hele året, men hovedsakelig ved samordnet opptaksprosess. Daglig leder kan tilby barnehageplass etter kapasitet utenom samordnet opptaksprosess. Beslutningen om opptak av barn i barnehagen og tildeling av ledige plasser foretas av barnehagen etter skriftlig søknad i henhold til Barnehagelovens bestemmelser om samordnet opptaksprosess.

Oppsigelsestid på barnehageplassen er 2 måneder (gjeldende fra den 1. i påfølgende mnd ).

Oppsigelse fra foresattes side mottatt av barnehagen etter 1. april medfører en plikt til å betale foreldrebetaling ut barnehageåret (15.08)

Oppsigelse fra barnehagens side krever saklig grunn og skal skje skriftlig.

Dersom barnehagen får inn nytt barn i oppsigelsesperioden skal foreldrebetalingsplikten i oppsigelsestiden reduseres forholdsmessig.

Styret kan endre denne bestemmelsen.

8 Klageadgang ved avslag på søknad om barnehageplass ved opptak

Ved hovedopptak kan søker klage over avslag på søknad om barnehageplass og på avslag om å få sitt første eller andre ønske oppfylt.

Utenom hovedopptak kan bare søkere til barnehagen med lovfestet rett til prioritet etter barnehageloven § 13 klage dersom de ikke tilbys plass. Dette gjelder barn med nedsatt funksjonsevne og barn som det er fattet vedtak om etter nærmere bestemmelser i lov om barneverntjenester.

Klagen må fremsettes skriftlig for kommunen. Det må nevnes hvilken avgjørelse det klages over og de grunner som klagen støtter seg til. Klagefristen er 3 uker fra det tidspunkt avgjørelsen som det skal klages over er kommet fram til søkeren. For den som ikke har mottatt underretning, løper fristen fra det tidspunktet vedkommende har fått eller burde ha skaffet seg kunnskap om avgjørelsen.

Reglene for klageadgang finnes i Forskrift om saksbehandlingsregler ved opptak i barnehage (forskrift 2005-12-16 nr. 1477).

9      Fastsettelse av foreldrebetalingen

Foreldrebetalingen fastsettes av styret i Raketten Andelsbarnehage. Andelshaverne blir orientert om de til enhver tid gjeldende betalingssatser. Det betales for tolv måneder i året, forskuddsvis den 20. hver måned.

Det gis 30 % søskenmoderasjon for barn nr.2 og 50 % søskenmoderasjon på barn nr.3.

10    Leke- og oppholdsareal

Barnehagens norm for arealutnytting er 4 m² leke- og oppholdsareal pr. barn over 3 år, og 5,5 m² for barn under 3 år.

Styret kan endre denne bestemmelsen.

11    Åpningstider

Barnehageåret starter 15.august.

Barnehagen er åpen fra kl. 06.30 til kl. 16.15 mandag til fredag.

Barnehagen er stengt på julaften og nyttårsaften og stenger klokken 12.00på onsdag før skjærtorsdag. I løpet av året er barnehagen i tillegg stengt 5 kurs- og planleggings­dager. Barnehagen er stengt på helligdager.

Styret kan endre denne bestemmelsen.

12    Ferie

Alle barn i barnehagen skal ha minimum 4 ukers ferie i løpet av barnehageåret, derav tre sammenhengende uker i tidsrommet 01.06.-01.09.

Foreldrene skal innen 01.04 gi skriftlig beskjed om når barna skal ha sommerferie

Barnehagens planleggingsdager anses ikke som feriedager

Styret kan endre denne bestemmelsen.

13    Helsespørsmål

Syke barn kan ikke møte i barnehagen.

Et barn som ikke kan være ute eller delta i lek, på lik linje med andre barn, må som hovedregel holdes hjemme. I tvilstilfeller avgjør daglig leder om barnet kan være i barnehagen.

Alt fravær meldes til barnehagen

14    HMS

Barnehagen skal foreta internkontroll etter gjeldende regler og forskrifter. Denne føres og følges opp av daglig leder.

15    Andre opplysninger av betydning, jfr. barnehageloven § 7

Iht. barnehageloven § 7 skal barnehagevedtektene gi opplysninger som er av betydning for foreldrenes/de foresattes forhold til barnehagen. Det vises i den anledning til avtale om disponering av barnehageplass, som signeres som aksept av tilbud om barnehage­plass. I avtalen er rettigheter og forpliktelser i avtaleforholdet detaljert regulert.

Styret i barnehagen forbeholder seg retten til å kunne endre vilkårene i denne avtale. Slik endring skal varsles skriftlig med minst 2 måneders frist før iverksettelse. Vilkårsendring gir foresatte rett til å si opp plassen med 1 måneds oppsigelsestid fra varselet er mottatt. Slike endringer kan være, men er ikke begrenset til, foreldrebetaling, gebyr og matpenger.

Revisjonshistorikk

Barnehagevedtekter for Andelslaget Raketten Barnehage SA  iht. Barnehageloven § 7

Revisjon

Dato

Endring

1.0

26.03.2009

Årsmøtet vedtok ny utgave av vedtektene

1.0

18.03.2010

Årsmøtet vedtok ny utgave av vedtektene

1.0

21.09.2010

Ekstraordinært årsmøte vedtok ny utgave av vedtektene

1.0

27.03.2014

Årsmøtet vedtok ny utgave av vedtektene

1.0

22.08.2016

Styremøte 22.08.2016   Sak 34 / 2016.

 

 

Vedtekter for andelsget Raketten barnehage SA,Org. Nr. 971 336 714

1      Navn og formål        

Andelslagets navn er Raketten Barnehage SA. Andelslaget er et økonomisk foretak, organisert som et andelslag med vekslende kapital og medlemstall.

Andelslagets formål er å eie og drive barnehage i Eigersund til beste for andelshavere. Virksomheten har et ideelt (ikke økonomisk) formål. Virksomheten skal drives i samsvar med de til enhver tid gjeldende lover og forskrifter for barnehagevirksomhet. Eventuelle overskudd i laget skal nyttes til drift av barnehagen.

2      Andelshavere

Andelslaget er for foreldre/foresatte med plass i barnehagen. Når foreldre/foresatte har akseptert tilbud om plass plikter de å kjøpe en andel for hver plass som er akseptert. Styret kan i spesielle tilfeller gi anledning til at virksomheter kan disponere plass i barnehagen.

Hver andel lyder p.t. på kroner 10.000,-.Andelsinnskuddet forrentes ikke

Andelen kan overdras mellom foresatte som har felles barn. Slik overdragelse skal meddeles daglig leder.

Andelsinnskuddet skal tilbakebetales til medlemmet ved utmelding. Eventuelle krav foretaket har på medlemmet kan motregnes ved tilbakebetaling av andelsinnskuddet.

Andeler og andelskapital kan skifte, men det kan ikke utstedes eller tegnes flere andeler enn det er plasser i barnehagen. Det er anledning til å kjøpe flere andeler. Hver andel gir rett til plass for ett barn i barnehagen, såfremt forpliktelsene overfor andelslaget er oppfylt. Andelsinnskuddet skal være betalt før andelshaver kan benytte sin rett til bruk av barnehageplass. Ved innløsning av andel skal andelsinnskuddet utbetales til andelshaveren før andelen overdras til ny andelshaver.

Dersom andelshaver misligholder sine forpliktelser overfor andelslaget, kan andelslaget ved styret gi andelshaver en irettesettelse eller, ialvorlige tilfeller, ekskludere andelshaveren. Ved eksklusjon kan styret kreve innløsning av andel.

3      Rettslig disposisjonsevne / Ansvar for gjeld

Foretaket er et eget rettssubjekt med begrenset ansvar for gjeld. Den enkelte andelshaver har ikke ansvar for andelslagets økonomiske forpliktelser utover verdien av innbetalt andel.

Årsoverskudd skal godskrives egenkapitalen i Andelslaget

4      Årsmøte

Årsmøtet er andelslagets øverste organ. Årsmøtet skal avholdes innen utgangen av mars måned. Årsmøtet innkalles skriftlig av styret med minst 1 måneds varsel. Slikt varsel skal inneholde foreløpig dagsorden. Forslag til saker fra andelshaverne må være sendt styret senest 2 uker før årsmøtet. Endelig dagsorden skal oversendes andelshaverne minst 1 uke før årsmøtet. Sammen med endelig dagsorden sendes sakspapirer med forslag til vedtak fra styret ut.

På årsmøtet kan det ikke behandles forslag som ikke er oppført på dagsorden.

Alle andelshavere har møterett til årsmøtet. Andelshaverne kan ikke være representert med fullmakt.

På årsmøtet skal det føres protokoll. Daglig leder har ansvar for å føre protokollen.

5      Årsmøtets oppgaver

Styret foretar innkalling og fastsetter sakslisten som blant annet skal inneholde:

1   Valg av møteleder, referent og to personer til å underskrive protokollen.

2   Styrets årsmelding.

3   Godkjennelse av regnskap og orientering om budsjett.

4   Valg av styremedlemmer. Styreleder, nestleder, sekretær, kasserer, vaktmester og to varamedlemmer i nummerorden samt valgkomité blir foreslått av valgkomiteen.

5   Valg av regnskapsfører og ekstern revisor i forhold til resultatregnskapet

6   Eventuelle forslag til vedtektsendringer.

7   Eventuelt forslag vedrørende oppløsning.

8   Andre saker som er korrekt meldt inn for behandling.

6      Avstemningsregler for årsmøtet. Protokoll

Hver andel har en stemme. Andelshavere som skylder mer enn tre måneders foreldrebetaling har ikke stemmerett.

En beslutning av årsmøtet krever at flertallet av de som deltar i behandlingen av en sak, har stemt for. Ved stemmelikhet gjelder det som styreleder har stemt for. Blanke stemmer skal ansees som ikke avgitt. Vedtak om vedtektsendring krever 2/3 flertall av de avgitte stemmer. Minst halvparten av andelshaverne må være representert for å fatte en gyldig beslutning.

Vedtektsendringer som innebærer

-        vesentlige endringer av andelslagets formålsbestemmelse

-        mer tyngende heftelsesregler for medlemmene

-        skjerpelse i plikten til å gjøre innskudd i andelslaget

-        innføring av omsetningsplikt med foretaket eller vesentlig skjerpelse av slik plikt

-        avgrensninger i retten til å tre ut krever tilslutning fra minst 4/5 av de stemmene som er avgitt

7      Ekstraordinært årsmøte

Ekstraordinært årsmøte skal avholdes når enten styreleder eller minst halvparten av styret krever det. Det samme gjelder dersom minst en tredel av andelshaverne krever det. Det innkalles på samme måte som ordinært årsmøte, men med minst 14 dagers varsel. Sakspapirene skal beskrive saksforholdet og gjengi forslag til vedtak. Det skal også informeres om hvem som har krevd møtet avholdt.

8      Styret

Andelslaget ledes av styret, som er andelslagets høyeste myndighet mellom årsmøtene. Styret er arbeidsgiver,og har dermed arbeidsgiveransvaret for barnehagen. Styret har ansvaret for driften av barnehagen i henhold til gjeldende lover og forskrifter.

Barnehagens daglige leder er arbeidsgivers representant i barnehagen.

Styrets sammensetning

Styret skal bestå av minst 5 personer og maks 7 personer som velges på årsmøtet. Styremedlemmer velges for en periode på 2 år om gangen. Det skal tilstrebes å sikre kontinuitet ved at ikke for mange styremedlemmer skiftes i løpet av kort tid.

Det velges to vararepresentanter til styret. Daglig leder har møteplikt, samt tale og forslagsrett i andelsstyret.

Styreleder velges av årsmøtet. Styremøter avholdes etter innkalling fra styrets leder, eller dersom minst halvparten av styret krever det. Har et styremedlem meldt forfall, og det finnes varamedlem tilgjengelig, skal varamedlemmet innkalles.

Styrets arbeidsform

Styrets leder skal sørge for behandling av aktuelle saker som hører inn under styret. Styremedlemmene og daglig leder kan kreve at styret behandler bestemte saker. Styremøter og annen styrebehandling varsles på hensiktsmessig måte og med nødvendig frist.

Styret skal behandle saker i møte, hvis ikke styrets leder finner at saken kan forelegges skriftlig eller behandles på annen betryggende måte. Styrets leder skal sørge for at styremedlemmene så vidt mulig kan delta i en samlet behandling av saker som behandles uten møte. Styremedlemmene og daglig leder kan kreve møtebehandling.

Styrebehandlingen ledes av styrelederen. Deltar verken styrelederen eller nestlederen, velger styret en leder for styrebehandlingen. Daglig leder har rett til å uttale seg, hvis ikke noe annet er bestemt av styret i den enkelte sak.

Styret er vedtaksdyktig når mer enn halvparten av styremedlemmene er tilstede eller er med på saksbehandlingen.

En beslutning av styret krever at flertallet av de styremedlemmer som deltar i behandlingen av en sak, har stemt for. Ved stemmelikhet gjelder det som styreleder har stemt for. Er ikke styreleder tilstede, gjelder hans fullmakt eller det som møteleder har stemt for.

Det skal føres protokoll over styrebehandlingen. Protokollen skal minst angi tid og sted, deltakerne, behandlingsmåten og styrets beslutninger. Styremedlem som ikke er enig i styrets beslutning, kan kreve sin oppfatning innført i protokollen. Protokollen skal underskrives av alle de medlemmer som har deltatt i styrebehandlingen. Protokollen er tilgjengelig kun for styrets medlemmer, daglig leder og de personer styret gir tilgang.

Styrets arbeidsoppgaver

Styret fastsetter barnehagevedtekter for Andelslaget Raketten barnehage SA

 • Styret skal sørge for at andelslagets formål blir realisert.
 • Styret har ansvar for barnehagens økonomi og bemanning.
 • Styret har ansvaret for å fastsette budsjettet og å orientere om budsjettet på årsmøtet.
 • Styret har ansvar for en betryggende regnskapsførsel, og at regnskapet, sammen med styrets beretning, skal forelegges årsmøtet.
 • Styret skal fastsette størrelsen på oppholdsbetalingen, gebyr for manglende henting av barn, og gebyr for manglende dugnad.
 • Styret ansetter daglig leder og fast ansatte.
 • Andelslaget forpliktes utad av styret ved underskrift av styrets leder og daglig leder i fellesskap.
 • Styret beslutter eventuell eksklusjon av andelshavere.
 • Styret skal lede og føre tilsyn med at barnehagen drives i samsvar med gjeldende lover, forskrifter og vedtekter.
 • Styret skal utarbeide en styreinstruks.
 • Leder av styret gjennomfører årlig medarbeidersamtale med daglig leder.

   Styret er fritatt for dugnad i februar ( nedvask av barnehagen ) og plenklipping isommerhalvåret

   Leder av styret er fritatt for alle dugnader og plenklipping. Det skal kompenseres med oppfølging i barnehagen ved samarbeid med daglig leder, deltakelse på personalmøter ved behov.

9      Daglig leder

Barnehagens daglige leder ansettes av styret. Daglig leder er barnehagens daglige administrative og pedagogiske leder. Daglig leder har ansvar for at barnehagen har et internkontrollsystem som er i henhold til gjeldende lover og forskrifter.

Daglig leder står for den daglige ledelse av andelslagets virksomhet, og skal følge de retningslinjer og pålegg styret har gitt. Den daglige ledelse omfatter ikke saker som etter andelslagets forhold er av uvanlig art eller stor betydning.

Daglig leder skal sørge for at andelslagets regnskap er i samsvar med lover og forskrifter, og at formuesforvaltningen er ordnet på en betryggende måte.

I tilsettingssaker fremlegger daglig leder sin innstilling for styret. Det er styret som fatter endelig avgjørelse i tilsettingssaker.

Daglig leder foreslår kandidater til verv i andelsstyret for valgkomiteen før årsmøtet.

Styret kan til enhver tid kreve at daglig leder gir styret en nærmere redegjørelse om bestemte saker. Slik redegjørelse kan også kreves av det enkelte styremedlem. Daglig leder skal gi slik redegjørelse som ett styremedlem ber om til samtlige av styrets medlemm

10    Oppløsning og avvikling

Oppløsning av andelslaget kan bare behandles på årsmøtet. Blir oppløsning vedtatt med 2/3 flertall av de fremmøtte, innkalles ekstraordinært årsmøte 1 måned senere. For at oppløsning skal skje må vedtaket her gjentas med 2/3 flertall av samtlige andelshavere.

Ved opløsning skal andelslagets formue, etter gjeldsavleggelse og utbetaling av andelsinnskudd, gå til Eigersund kommune, og være øremerket drift av barnehager.

Revisjonshistorikk

Vedtekter for Andelslaget Raketten Barnehage SA

Revisjon

Dato

Endring

1.0

26.03.2009

Årsmøtet vedtok ny utgave av vedtektene

1.0

21.09.2010

Ekstraordinært årsmøte vedtok ny utgave av vedtektene

1.0

27.03.2014

Årsmøte vedtok ny utgave av vedtektene

1.0

26.03.2015

Årsmøte vedtok ny utgave av vedtektene