Satsingsområde

Satsingsområde 2017-2021

Raketten har valgt "En innholdsrik verktøykasse" som satsingsområde for perioden       2017 - 2021. "En innholdsrik verktøykasse" handler om sosial kompetanse, evnen til å mestre samspill med andre barn og voksne. Nedenfor finner dere en oversikt over mål og krav til de voksne,og de fem områdene innenfor sosial kompetanse og kort om hva som kjennetegner disse:


Mål :
Barna i Raketten skal utvikle seg til å bli sosialt kompetente individer slik at de kan fungere best mulig i alle sine relasjoner.

 
For å oppnå disse målene må de voksne være bevisst sin rolle som rollemodeller og veiledere for barna.
 
De voksne må da:

vise positive følelser
justere seg etter og følge barnets initiativ
snakke til barnet om ting de er opptatt av og prøve å få i gang en samtale
gi ros og anerkjennelse for det barnet klarer å gjøre
hjelpe barnet til å samle sin oppmerksomhet
gi mening til barnets opplevelser av omverden ved det de opplever sammen og ved å vise følelser og entusiasme
utvide og berike barnets opplevelser ved sammenligninger, forklaringer og historier
sette grenser for hva som er tillatt på en positiv måte ved å peke ut alternativer
 
Sosial kompetanse:

Sosial kompetanse handler om å kunne samhandle positivt med andre i ulike situasjoner. Denne kompetansen uttrykkes og tilegnes av barn i samspill med hverandre og med voksne. Anerkjennende og støttende relasjoner er grunnlaget for utvikling av sosial kompetanse.

I Raketten barnehage tenker vi at so
sial komeptanse er summen av følgende fem hovedområder :

  • empati og rolletaking
  • prososial atferd
  • selvkontroll
  • selvhevdelse
  • lek, glede og humor

Empati og rolletaking - kjennetegn:
⇒ å gjenkjenne, sette ord på og å skille mellom andre og egne følelser
å sette seg inn i andres roller
lytte og være medfølende


Prososial atferd - kjennetegn:
å ta hensyn til andre i handling og å utføre handlinger som er til hjelp og nytte for andre
å hjelpe, dele med, vise omsorg og inkludere andre
å hjelpe andre å mestre mellommenneskelige samspill
å gjenkjenne og rose positiv atferd hos andre
å føle glede ved å vise omsorg for andre


Selvkontroll - kjennetegn:
å takle det at andre ønsker noe som går på tvers av egne ønsker
å frembringe aktuelle, gode og kreative løsninger på mellommenneskelige utfordringer 
      
å ta i bruk forsonende ferdigheter som; å gi seg, innrømme feil, tåle å tape, la seg bli ledet, fire på egne krav og la en annens vilje dominere når det er på sin plass
-   å takle frustrasjon , og å kontrollere sine egne aggresive og egosentriske impulser
-   å tilgi andre og være i stand til å oppgi sinne


Selvhevdelse - kjennetegn:
å ta initiativ til sosial kontakt på en passende måte
å utvikle evnen til å "lese" den sosiale situasjonen og innrette sin egen atferd etter det samspillet som pågår
å stå på egne krav når det er på sin plass
å stå i mot venne-/gruppepress


Lek, glede og humor - kjennetegn:
å skille lek fra annen aktivitet og å tre ut og inn av leken
å kunne lekekodene
å bearbeide informasjon systematisk, slik at den også kan brukes under leken
å vise humoistisk sans og ta initiativ til moro
å føle glede ved å lære og undersøke nye ting
å føle glede ved lek og humor